h

Open brief van de SP aan het College van Amersfoort

20 oktober 2005

Open brief van de SP aan het College van Amersfoort

Onderwerp: gebruiksvergunning

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Door middel van een open brief wil ik nogmaals namens de SP uw aandacht vestigen op de ‘problemen’ rond de gebruiksvergunning voor sportverenigingen. Voetbalclub CJVV heeft half juni van dit jaar, middels een brief aandacht gevraagd voor de financiële gevolgen en de administratieve rompslomp rondom de aanvraag van de gebruiksvergunning voor sportverenigingen. Andere verenigingen en de Amersfoortse Sportfederatie hebben eveneens schriftelijk bij u de noodklok geluid.

De SP heeft begin september via mail de verantwoordelijke ambtenaar een aantal vragen gesteld naar aanleiding van boven genoemde brieven. Inmiddels hebben BPA en VVD officiële schriftelijke vragen gesteld over de gebruiksvergunning. In antwoord op de BPA-vragen heeft u aangegeven een gemeentelijk meldpunt te overwegen waar bedrijven en burgers melding kunnen doen van overbodige of overdreven regelgeving, administratieve rompslomp en bureaucratie.

Vooruitlopend op de mogelijke inrichting van dit meldpunt wil de SP melding maken van overdreven regelgeving, administratieve rompslomp en bureaucratie. In dit specifieke geval gaat het de SP om de bureaucratische rompslomp rondom de aanvraag (in drievoud aanvragen met gegevens die veelal bij de gemeente al bekend zijn) en de 1050 euro leges die sportverenigingen voor de aanvraag van de gebruiksvergunning moeten betalen. ‘Het bedrag aan leges is voor de doorsnee sportvereniging nauwelijks te betalen. Bovendien is het onrechtvaardig om dat gehele bedrag bij de sportvereniging in rekening te brengen, De gebouwen zijn immers veelal eigendom van de gemeente. Daarnaast worden de gebouwen ook gebruikt door ander doelgroepen (bijv. scholen), die wel meetellen in het gebruik, maar niet hoeven te betalen voor de vergunning.’ (citaat brief CJVV)

De voetbalclub stelt als alternatief een handhavingsysteem zonder vergunningsplicht voor. Er wordt een vergelijking gemaakt met het Milieubesluit voor Sportinrichtingen, waarbij voorheen ook een vergunning verplicht was. Deze vergunning is nu niet meer nodig. Er wordt daar gecontroleerd op basis van in een besluit neergelegde eisen. Een dergelijk systeem is ook mogelijk voor de gebruiksvergunning. Zeker als blijkt dat de controle bij CJVV voor de gebruiksvergunning maar tien minuten hoeft te duren.

Het voorstel van CJVV is volgens de SP zeer geschikt om verenigingen financieel te ontzien en bureaucratische rompslomp te voorkomen. Voor alle sportclubs zou deze werkwijze een uitkomst zijn, zeker gezien de bezuinigingen van de afgelopen 3 jaar die de clubs hard hebben getroffen.
De SP wil het voorstel van CJVV bij de komende begroting als voorstel indienen.

Verder is de SP van mening dat het beleefd van het College zou zijn de clubs na vier maanden (de eerste brief dateert van 12 juni) antwoord te geven op de brieven die zij hebben verstuurd. Het zou het College sieren ook snel antwoord te geven op de vragen van de VVD en de SP die pas begin september zijn gesteld.
Het antwoord wat u betreft de SP zou moeten geven is, dat het college het voorstel van CJVV overneemt. De SP vindt dat het goede antwoord.

Oproep van de SP Amersfoort aan het College
Stop overbodige administratieve rompslomp en zadel sportverenigingen niet op met onnodige kosten. Laat sportclubs doen waar ze goed in zijn, namelijk sport bedrijven.

Met vriendelijke groet,

Frits Schoenmaker
Madoerastraat 7
3818 CS Amersfoort
Raadslid voor de SP
033 – 4650 725 of 06 – 36 10 99 55

U bent hier