h

Een nóg hogere prijs voor een onnodige weg?

10 februari 2021

Een nóg hogere prijs voor een onnodige weg?

Rijden er straks meer zware goederentreinen door Amersfoort
om de komst van de onnodige Westelijke Rondweg te betalen? Bezorgde Amersfoorters trokken deze week hierover aan de bel. De Westelijke Rondweg wordt duurder en dus is er extra geld nodig. Zij vrezen dat om in aanmerking te komen voor subsidie er ook extra goederentreinen door de stad gaan rijden. Ook de SP Amersfoort heeft grote zorgen.

SP-Raadslid Marc Smits wil daarom tekst en uitleg van de wethouder: ‘Onze stad betaalt nu al een hoge prijs voor een onnodige weg. Een veel te hoge prijs die elke dag hoger lijkt te worden. Nu al betalen bewoners mee
door het onnodige verlies van groen en tientallen miljoenen belastinggeld.
Betalen zij straks ook nog mee in vorm van extra geluidsoverlast van zware goederentreinen. Als dit waar is, is dit niet uit te leggen.’

Daarom stelt de SP de volgende vragen:

 1. Kunt u bevestigen dat er in de zoektocht naar extra geld voor de
  Westelijke ontsluiting toezeggingen worden gedaan/verwachtingen
  worden gewekt voor meer zware goederentreinen door Amersfoort
  om de aanleg van deze weg financieel mogelijk te maken?
 2. In het collegebericht schrijft u ‘in juli 2020 kreeg ProRail vanuit dezelfde subsidie een bedrag toegekend van € 8 miljoen voor de werkzaamheden aan het spoor ten oosten van het station Amersfoort Centraal.’Onder welke voorwaarden is deze subsidie beschikbaar gesteld? Zijn er voorwaarden aan de hoeveelheid
  treinen? Kunt u deze aantallen uitsplitsten naar soorten treinen?
 3. In het collegebericht schrijft u: ‘ProRail zal voor versterking van het
  spoortraject rondom de Westelijke ontsluiting een subsidieaanvraag indienen voor de CEF. ProRail acht toekenning daarvan, gezien de voorwaarden, zeer kansrijk. Bij toekenning wordt via deze CEF maximaal 30% van het totale projectbudget vergoed.’Worden er in deze subsidieaanvraag toezeggingen gedaan/verwachtingen gewekt/uitspraken gedaan over de toename van het aantal treinen? Toename van het vrachtvervoer over spoor door onze stad? Zo ja, welke uitspraken/toezeggingen/verwachtingen zijn dit?
 4. Aan welke voorwaarden moet Prorail voldoen om voor de subsidie in aanmerking te komen? Kunt u punt voor punt de (mogelijke) positieve en negatieve gevolgen voor de stad Amersfoort en haar inwoners op een rij zetten.
 5. Kan het uitgangspunt van minder vrachtverkeer per spoor door de
  gemeente samengaan met een subsidieaanvraag voor de CEF?
  Kunt u uw antwoord onderbouwen?
 6. In de krant lezen we de volgende uitspraak van uw woordvoerder: ‘De subsidieaanvraag van ProRail voor het veiliger en robuuster maken van het spoor en het al dan niet wensen van vrachtverkeer door de gemeente staan los van elkaar [1]
  a:  Wie wensen er meer vrachtverkeer door de gemeente?
  b:  Wat is het standpunt van het college over de toename van vrachtverkeer over het spoor door de gemeente?
 7. Hoeveel goederentreinen rijden er op dit moment jaarlijks
  door Amersfoort? Kunt u daarbij aangeven of het gaat om
  vervoer met gevaarlijke stoffen, lengte en zwaarte van de treinen?
 8. Kunt u garanderen dat er bij de aanvraag van subsidies geen toezeggingen worden gedaan voor een toename van goederenvervoer door de stad? Zo nee, hoe groot zal de toename maximaal worden?
 9. In het verleden zijn er onder andere door de SP vele vragen gesteld over het vervoer van gevaarlijke stoffen door Amersfoort. Inzet van de gemeente is keer op keer geweest om het vervoer van gevaarlijke stoffen door Amersfoort te verminderen.[2] Kunt u garanderen dat het |vervoer van gevaarlijke stoffen door Amersfoort als gevolg van deze aanbestedingen of andere afspraken niet groeit?
 10. De Betuweroute werd gepresenteerd als oplossing om Amersfoort
  te ontzien bij (gevaarlijk) goederenvervoer. Hoe verhouden deze toezeggingen uit het verleden zich tot de mogelijkheid van meer zware goederentreinen?
 11. Kan de de mogelijke toename van het aantal (nachtelijke) treinen
  gevolgen hebben voor de geplande woningbouw in de omgeving
  van het spoort? Zo ja, welke gevolgen kunnen dat zijn?
 12. Kunt u uitsluiten dat woningbouw in de omgeving van het spoor vertraging oploopt als gevolg van extra (goederen)treinen door Amersfoort?
 13. Hoe gaat u de Raad op de hoogte houden van mogelijke toename van goederenvervoer per spoor door onze stad?

[1] Link AD.nl

[2] Link Notubiz.nl

Foto: SP
Foto: SP

U bent hier