h

Heeft het college zitten slapen of………..??

23 december 2008

Heeft het college zitten slapen of………..??

De SP heeft vragen gesteld aan het college over het niet informeren van de raad en het al dan niet integer handelen van de (leden van) het college inzake het onderzoek voorkeursrecht en grondverwerving voor Vathorst West. Zijn de volgende beelden juist? Heeft het college in 2006 zitten slapen of heeft zij de raad bewust willen passeren? Of voelde het college zich als geheel niet verantwoordelijk voor de problemen van een individuele wethouder.

Een topambtenaar had informatie gelekt naar projectontwikkelaars. Door deze informatie wisten de projectontwikkelaars dat zij grond moesten gaan kopen in Vathorst West. Deze loslippigheid gaat onze stad mogelijk zo’n 12 miljoen euro kosten. Op deze informatie stuitte de onderzoekscommissie van de gemeenteraad naar de ontwikkeling van Vathorst. Het college heeft deze informatie 2 jaar lang onder de pet gehouden en had het graag zo gehouden als de raadsleden dit niet hadden ontdekt.

De beantwoording van schriftelijke vragen van JA en BPA gingen over die aspecten van de grondverwerving in Vathorst West, waarbij het bestuurlijk en ambtelijk handelen in de samenwerking met marktpartijen centraal stonden. Het al of niet tot strafvervolging van een ambtenaar overgaan en de omgang van het College hiermee was een belangrijk thema. De SP vindt overigens als een ambtenaar zijn geheimhouding heeft geschonden hij of zij daarvoor gestraft zou moeten worden.
De SP vindt dat het politieke aspect over het NIET informeren van de raad in 2006 naar de achtergrond is geraakt. Waarom heeft het college gehandeld zoals het handelde? Waarom heeft ze niet stilgestaan bij de noodzaak om over deze belangrijke ontwikkelingen de raad actief te informeren, zoals zij verplicht is? Cruciaal hierbij is: wie van het college ervan wisten; wie het aangekaart heeft in het collegeoverleg; wat het college vervolgens heeft besloten of wie het niet heeft aangekaart en waarom niet?

In het debat van 11 november heeft de SP hier uitdrukkelijk naar gevraagd. Raadslid Geert Groeneveld heeft herhaaldelijk benadrukt, dat wat betreft de SP niet alleen wethouder Hekman verantwoordelijk is, maar het hele college. Het College zei echter van niets te weten en zou het er ook niet echt over gehad hebben! Alleen wethouder Van ’t Veldt (is inmiddels burgemeester van Maarssen) en de burgemeester waren op de hoogte. De burgemeester had op dat moment een andere pet op…. (als lid van de stuurgroep Vathorst). De afloop van dit debat is bekend: de wethouder voelde zich niet verantwoordelijk en het college al helemaal niet. De collegepartijen zagen dat het goed en alles bleef zoals het was.

Integriteit
Het niet informeren van de raad en de informatie over de andere pet van de burgemeester is in het debat niet verder besproken. De SP heeft lang geaarzeld, hoe dit verder aan de orde te stellen.
Immers: kritiek op het niet informeren van de raad en de rol van de burgemeester in deze raakt het vraagstuk van integriteit: zowel van de collegeleden afzonderlijk, als van het college als geheel. De SP is echter stellig van mening dat het hier een kwestie betreft, waarover de raad geïnformeerd had moeten worden.
In de beantwoording van 12 december schrijft het college immers zelf dat er in februari/maart 2006 sprake was van een politieke impasse en er hectiek heerste op de grondmarkt.
‘’Na het raadsbesluit over de aankoop van de Bagger-locatie liepen de wederzijdse verwachtingen over de samenwerking uiteen:
- Vathorst Beheer wilde de bestaande samenwerking in het OBV voortzetten.
- Het college van B&W wilde niet vooruitlopen op de besluitvorming over de mogelijke
bebouwing van Vathorst West’.


De Raad had daarover op dat moment ingelicht moet worden, maar dat is niet gebeurd.

Wethouder Hekman (Pvda) liet nadat de geheimhouding een rapport maken naar de gang van zaken. Op de vraag of na het verschijnen van het rapport medio oktober 2006 het college direct is geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek antwoordt het college dat ‘’Het college is in zijn algemeenheid geïnformeerd over de uitkomst van de evaluatie.’’ Hoezo “in zijn algemeenheid” vraagt de SP zich af????

Al met al achtten (leden van) het College het in 2006 niet nodig om de raad te informeren; er was toen - in tegenstelling tot hun visie nu -- blijkbaar weinig aan de hand?….. Het beeld ontstaat, dat in 2006 het college ofwel heeft zitten slapen, ofwel de raad bewust heeft willen passeren, ofwel zich als geheel niet verantwoordelijk voelde voor de problemen waar een individuele wethouder zich voor gesteld zag.
Daarnaast roept de rol c.q. het zwijgen van de burgemeester vragen op. Zij is immers voorzitter van dit college en voorzitter van de raad. Juist het moment van het doorgeven van geheime informatie is hierin extra cruciaal. Voorjaar 2006 was de beginfase van een nieuw College na de verkiezingen. In die periode is de burgemeester de stabiele factor en zou de wethouders moeten wijzen op hun verantwoordelijkheid de raad goed te informeren.

De SP wil weten van de burgemeester of en hoe zij deze rol heeft opgepakt. Verder wil de SP van haar weten of zij van mening is, dat wetenschap en informatie die zij krijgt uit de diverse rollen en taken die zij vervult, van elkaar gescheiden moeten blijven. Vindt zij een dergelijke scheiding van rollen en kennis passend en integer als het uiteindelijk gaat om het behartigen van het algemeen belang c.q. het belang van de stad?

De SP heeft niet gekozen voor het stellen van officiële, strikt omlijnde, afgebakende vragen. De SP heeft (de leden van) het college gevraagd te reageren op het hierboven gestelde en gevraagde. Daarna wil de SP de antwoorden agenderen voor een bespreking in de Ronde en andere partijen om een reactie vragen.

Foto: SP
Foto: SP

U bent hier