Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Amersfoort

Voor jezelf, Voor elkaar

Wat wilen wij met Amersfoort? Willen we dat straks alleen voor de 'happy few' nog ruimte is in onze mooie gemeente, of blijft Amersfoort bereikbaar voor iedereen?

Lijsttrekker: Marijke Jongerman

'Als het aan de SP ligt wordt het dat laatste. Dat vraagt om meer sociale woningen, lagere huren en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Dat vraagt om toegankelijke zorg, via een gemeentelijk thuiszorg bedrijf en zonder eigen bijdragen en bestrijding van armoede. Dat vraagt om verduurzaming waar iedere Amersfoorter van mee profiteert, niet alleen de hoogste inkomens. Dat vraagt om een groen ingerichte stad met wijkcentra, goed openbaar vervoer en sport- en cultuurvoorzieningen in elke wijk. Maar dat vraagt vooral om uw hulp, want de SP wil niet over u besturen, maar samen met u het bestuur van deze stad vormgeven. Voor Amersfoort. Voor elkaar!'

1. Marijke Jongerman

'Al 4 jaar lang zet ik me in de raad in voor meer sociale woningen, een waardig bestaan voor mensen met een beperking, en tegen armoede. Met een sterke SP kunnen we straks dat geluid nog krachtiger vertolken.'

3. Marc Smits

'Ik ben geboren en getogen in Amersfoort. Het is tijd dat we een sociale stad worden: waar je de zorg krijgt die nodig is, waar iedereen een betaalbaar huis kan vinden en waar we investeren in cultuur.'

4. Adri Slingerland

'Ik heb jarenlang gewerkt in de zorg en hulpverlening. Ik spreek veel mensen en luister goed naar wat zij hebben te zeggen. Hun geluid wil ik laten horen in de gemeenteraad.'

5. Rob Mollink

'Amersfoort is een prachtige stad met zeer diverse bewoners en buurten. Om alle wijken mooi en leefbaar te maken en te houden is socialere politiek hard nodig. Daar zet ik me graag voor in. In de raad en op straat.'

6. Mieke Kruyt

'Al ruim 10 jaar zet ik me met veel plezier in voor de stad: voor een discotheek, meer fietsenrekken op het station en tegen schimmelwoningen. En daar blijf ik voor vechten.'

7. Len Bitterling

8. Judith van Zon

9. Sergey van Daalen

10. Hans Hubregtse

11. Bets Beltman

12. Jolieke Ritzema

13. Wim van Gammeren

14. Bob van Ravensberg

15. Immy Scholte

16. Ada de Smit

17. Machteld Mossink

18. Yael Kooy

19. Mervet Hanafy

20. Hans Wakka

21. Jaap Hengeveld

22. Wim Schoonheijm

23. Hugo Kruyt

24. Nel Groenendijk

25. Joke Sickmann

Meer sociale huurwoningen

De SP wil minimaal 40% sociale huurwoningen per bouwproject verplicht stellen, en een einde aan verkoop, sloop en vermarkting van sociale huurwoningen zodat er een einde komt aan de veel te lange wachtlijsten.

Lagere huren

Huishoudens met een te hoge huur voor hun inkomen krijgen een huurverlaging. Het kan, want in Amsterdam en Utrecht doet de SP dit al!

Huurteam

Veel te veel mensen wonen nog in huurwoningen met achterstallig onderhoud. Wij willen een huurteam dat actief op zoek gaat naar deze woningen om er voor te zorgen dat corporaties dit aan gaan pakken.

Gemeentelijk thuiszorg bedrijf

Aanbestedingen en allemaal aparte gebouwen en directies kost onnodig veel geld, de SP wil daarom dat er 1 gemeentelijk thuiszorg bedrijf komt zodat zorggeld ook echt naar zorg gaat.

Eigen bijdrage vrije gemeente

Drempels horen niet thuis in de zorg, uitgestelde zorg maakt de zorg alleen maar duurder. Daarom willen wij de eigen bijdragen zoveel mogelijk afschaffen in Amersfoort.

Een bus in elke wijk

Het busvervoer in Amersfoort kan veel beter, wij willen op elke dag van de week een bus in elke wijk, en gaan experimenteren met gratis en goedkoper busvervoer.

Amersfoort wordt weer groen

Er komt een einde aan de ongelimiteerde bomenkap in Amersfoort, voor elke boom die gekapt wordt planten we er minimaal 1 terug. Versteende oppervlakken worden waar mogelijk weer vergroend.

Gratis schoolzwemmen

In een waterrijk land als Nederland moet iedereen kunnen zwemmen. Daarom voeren we het gratis schoolzwemmen weer in.

Conciërge op elke school

Onderwijzers hebben het al druk genoeg met onderwijzen, en moeten niet extra belast worden met onnodige taken. Elke school krijgt daarom een concierge om ze te ondersteunen. 

Voor Amersfoort, Voor Elkaar

Kiezen voor elkaar

Amersfoort is een prachtige stad. Vele Amersfoorters doen vrijwilligerswerk bij sport- of muziekverenigingen, maken onze stad mooier met initiatieven zoals de weggeefwinkel of De WAR en verlenen mantelzorg aan hun buren of familie. Kortom: Amersfoort is een stad met een hart.

Maar de afgelopen jaren heeft het stadsbestuur Amersfoorters in de steek gelaten. Terwijl het landelijke kabinet Rutte-Asscher met asociale bezuinigingen normale mensen het hardste trof, keek het Amersfoortse VVD-college weg. Sterker nog: ook in Amersfoort werd de aanval geopend op dat wat van ons allemaal is.

Terwijl de woningnood enorm was en is, verdwenen er 1000 sociale huurwoningen. Terwijl mensen langer thuis moesten blijven wonen, verloren honderden mensen hun huishoudelijke zorg en thuiszorgmedewerkers hun baan. Terwijl geld bestemd voor armoede op de plank bleef liggen, steeg het aantal mensen dat naar de voedselbank moest. Terwijl we voor een leefbare en klimaatbestendige stad juist méér bomen nodig hebben, verdwenen er naar schatting 5000 bomen.

Het stadsbestuur vond het in deze tijden geen probleem om het besluit over de komst van een 67 miljoen euro kostende rondweg door bos Birkhoven erdoor te drukken. Er was geen bezwaar om te kiezen voor een geldverslindende renovatie van het stadhuis. VVD-raadslid Koos Voogt voorspelde al dat de kosten op gaan lopen naar 50 miljoen euro. En ondertussen ligt er ook nog bijna drie keer meer geld op de plank dan nodig is.

Wat de SP betreft is het tijd voor verandering. Amersfoorters moeten kunnen rekenen op een stadsbestuur dat aan hun kant staat. Dat kiest voor betaalbare woningen, aanpak van armoede en investeren in natuur. Een stadsbestuur dat cultuurmakers en buurtinitiatieven ondersteunt in plaats van de middelvinger geeft. Een stad waar je kunt rekenen op zorg en ondersteuning als je dat nodig hebt.

Met dit programma laten wij zien dat een andere koers nodig en mogelijk is. Wij laten zien dat we kunnen kiezen voor goede zorg zonder marktwerking via een gemeentelijk thuiszorgbedrijf. We besparen op de bureaucratie, topsalarissen en geldverslindende aanbestedingen en herstellen het recht op zorg.

We zorgen ervoor dat een goede en betaalbare huurwoning niet langer een droom is voor vele Amersfoorters. We bouwen fors bij en stoppen de verkoop en liberalisatie van huurwoningen. We kijken niet weg van schimmelhuizen maar maken een aanvalsplan. Na de huurexplosie van de afgelopen jaren kiezen wij voor huurverlaging.

Een leefbare stad is een groene stad. Kappen van bomen wordt niet meer de eerste keuze maar laatste optie. Voor elke boom die wordt gekapt, plaatsen we er één terug. Samen met de stad geven we groen alle ruimte. Niet langer kiezen we voor geldverslindende wegen die geen probleem oplossen, maar zetten we in op goed en betaalbaar openbaar vervoer.

Van armoede kijken we niet weg, maar die pakken we aan. We verdelen de lasten eerlijk via een lokaal belastingplan. Via een stadspas zorgen we dat ook mensen met een minimum inkomen mee kunnen doen. Geld bestemd voor armoedebestrijding besteden we ook daadwerkelijk aan armoedebestrijding.

Culturele instellingen en sportverenigingen koesteren en ondersteunen we. We zetten alles op alles voor een passende plek voor De WAR en geven cultuurverenigingen en festivals de ondersteuning die zij verdienen. We moeten voorkomen dat de Amerena een bodemloze put wordt waar andere sportverenigingen voor moeten betalen.

Elke week gaan wij de buurten in om te spreken met Amersfoorters. Wij horen wat hun zorgen zijn en komen samen in beweging voor verandering. Samen bouwen we een nog mooiere stad. Waar niet wordt gekozen voor het belang van een kleine elite en het stadhuis, maar in het belang van de hele stad. Voor een stadsbestuur dat zij aan zij staat met de inwoners van Amersfoort in plaats van haar tegenstander is.

Dit verkiezingsprogramma is geen overzicht van alle standpunten van de SP Amersfoort. Daarvoor verwijzen wij graag naar de website. Dit verkiezingsprogramma is onze inzet om van Amersfoort een menselijke, sociale en rechtvaardige stad te maken.

Kies op 21 maart voor Amersfoort en voor elkaar. Stem op 21 maart SP.

Zorg

Zorg voor elkaar

Hoe kunnen mensen langer thuis blijven wonen als de zorg thuis niet op orde is? Waarom is de zorg in Amersfoort nog steeds een markt? Hoe kan het dat mensen met psychische problemen aan hun lot over worden gelaten?

In een rechtvaardige stad zorgen we voor elkaar. Dit zijn de voorstellen van de SP.

 • We starten een gemeentelijk thuiszorgbedrijf, zonder marktwerking en zonder eigen bijdragen. We stoppen met de bureaucratische rompslomp, de openbare aanbesteding en aparte onderhandelingen. De gemeente neemt het heft in handen zodat geld voor zorg naar zorg gaat. Zorgmedewerkers verdienen een fatsoenlijke baan met een goed loon en zekerheid. Tarieven worden bepaald op basis van kwaliteit en een goed loon.
 • We herstellen het recht op zorg. Zo is in de huishoudelijke zorg het gemiddeld aantal uren per cliënt teruggebracht naar 2,5. Ook als er meer ondersteuning nodig is, stelt de gemeente op dit moment niet meer geld beschikbaar. Niet het budget maar de zorg die nodig is moet leidend worden. Niet ambtenaren maar zorgverleners weten welke zorg nodig is: zij stellen de indicaties. Mantelzorg is vrijwillig en moet dit ook blijven.
 • Sociale wijkteams kampen met enorme werkdruk. We investeren fors in het verlichten hiervan. We stellen de wijkteams in staat om hun bereikbaarheid te vergroten, onder andere door het instellen van een inloopspreekuur.
 • Geld voor zorg moet naar zorg. We voeren daarom de wethoudersnorm in. Bij instellingen die in Amersfoort zorg verlenen, krijgen managers en directeuren niet meer betaald dan de wethouder.
 • De verzorgingshuizen zijn gesloten en mensen moeten langer thuis blijven wonen, ook als dit niet meer gaat. De SP wil dat Amersfoort voorop gaat lopen in het openen van Zorgbuurthuizen. Zo kunnen mensen oud worden in hun eigen buurt in kleinschalige zorgvoorzieningen.
 • De jeugdzorg is geen markt. Jeugdzorg wordt ingekocht op basis van samenwerking, niet op basis van concurrentie. Kwetsbare jongeren hebben – ook na hun 18e jaar - het recht om de zorg en ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben.
 • De afbouw van bedden in GGZ-instellingen heeft grote gevolgen gehad in de stad. Mensen krijgen niet meer de zorg die ze nodig hebben, waardoor het vaak voorkomt dat zij het niet redden in de buurten en daar soms ook overlast veroorzaken. Het stadsbestuur moet alles op alles zetten om te zorgen dat er weer meer bedden beschikbaar komen in de GGZ-instellingen. De ondersteuning in de buurt wordt fors verbeterd.
 • Niemand slaapt in Amersfoort gedwongen op straat. De daklozenopvang heeft te allen tijden genoeg bedden. Mensen die zorg nodig hebben, horen niet in een daklozenopvang.
 • Er zijn veel problemen met het leveren van hulpmiddelen. Mensen die lang moeten wachten op de reparatie van hun scootmobiel of aangevraagde trapliften. Als er problemen zijn met de leverancier van deze hulpmiddelen wordt direct ingegrepen. De eigen bijdrage voor hulpmiddelen schaffen we af. De kwaliteit van de regiotaxi moet omhoog.
 • Amersfoort neemt de uitvoering van het VN-verdrag van mensen met een beperking serieus. Ook worden voorzieningen voor gehandicapten waar nodig uitgebreid. Nieuwe indicaties voor mensen met beperkingen geschiedt niet standaard maar alleen als daartoe noodzaak is. Gehandicapten die een eigen parkeerplaats nodig hebben, behoeven daar niet elke 5 jaar weer opnieuw 300 Euro voor te betalen, maar krijgen die kosteloos.
 • We streven ernaar om in elke wijk een buurthuis te openen. Het huidige stadsbestuur wil enkel vijf buurtcentra (De Neng, Het Klokhuis, Het Middelpunt, De Groene Stee en De Nieuwe Sleutel) ondersteunen. Dit zijn waardevolle wijkcentra, maar élke wijk verdient een dergelijke ontmoetingsplek.

Wonen

Een goede woning voor iedereen

Hoe kan het dat Amersfoorters jaren op een sociale huurwoning moeten wachten? Hoe kan het dat er dan nog steeds huurwoningen verdwijnen uit onze stad? Waarom gebeurt er niks voor die huurders die de afgelopen jaren hun huur hebben zien exploderen? Waarom staan we toe dat er in onze stad mensen in ongezonde schimmelhuizen wonen? Hoe lang staan we nog toe dat mensen met een laag inkomen de stad uit worden gejaagd?

In onze stad verdient iedereen een betaalbaar en goed huis. Dit zijn de voorstellen van de SP.

 • We pakken de woningnood in Amersfoort aan. Bij nieuwbouwprojecten in Amersfoort moet minstens 40% sociale woningbouw gebouwd worden. De afgelopen jaren zijn er 1000 sociale woningen verdwenen doordat er werd verkocht of geliberaliseerd. Daar stoppen we mee. Het behoud van bestaande woningvoorraad is prioriteit. Er wordt enkel gesloopt als renovatie geen reële optie is.
 • De druk op de Amersfoortse huizenmarkt wordt vergroot doordat vele mensen van buiten Amersfoort hier een huis proberen te vinden. Daardoor stijgen de prijzen en groeit de woningnood. We stoppen met de Amersfoortse citymarketing die erop gericht is om nog meer mensen van buiten naar Amersfoort te halen.
 • De huurprijzen zijn de afgelopen jaren geëxplodeerd. Vele huurders betalen een te hoge huur in verhouding tot hun inkomen. Net als in Amsterdam en Utrecht krijgen deze huurders huurverlaging.
 • Vele Amersfoorters wonen in ongezonde schimmelhuizen. Aan renovatie is te lang niets gebeurd. Huurders krijgen daarom meer zeggenschap. Er komt een aanvalsplan om schimmelhuizen aan te pakken.
 • Het energiezuinig maken van huizen is een belangrijke stap bij het verduurzamen van onze stad. Het energiezuiniger maken van woningen heeft dan ook prioriteit en gebeurt zonder huurverhoging voor huurders zodat de woonlasten dalen.
 • Het bouwen van dure huurwoningen is niet de oplossing voor de woningnood. Betaalbare huur- en koopwoningen zijn dat wel. Daar waar vrije sector huurwoningen worden gebouwd, worden huurders beschermd tegen de vrije markt: bij nieuwbouw worden afspraken gemaakt over de hoogte van de huren.
 • De transformatie van kantoorpanden en bouwen binnen de stad heeft altijd de voorkeur. Als dat niet voldoende is om de woningnood aan te pakken, is bouwen op nieuwe locaties of hoogbouw een optie. Daarbij mogen de financiële risico’s niet voor rekening van de Amersfoorters komen én worden de effecten op leefbaarheid meegenomen.
 • Ouderen moeten langer thuis wonen. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten moet de levensloopbestendigheid en toegankelijkheid worden meegenomen. Woningaanpassingen moeten worden uitgevoerd zodat ouderen zoveel mogelijk in hun eigen woning en wijk kunnen blijven wonen.
 • Ook voor jongeren moet een huis te vinden zijn. De gemeente dwingt af dat er voldoende jongeren- en studentenhuisvesting beschikbaar komt in Amersfoort.
 • We kiezen voor gemengde buurten. Daarom wordt er gemengd gebouwd en spreiden we mensen die een verblijfsstatus hebben gekregen over de stad. Dat is goed voor de integratie en voor het draagvlak voor vluchtelingen.
 • We kiezen voor veilige en leefbare buurten. We zorgen voor voldoende en veilige speelruimte in de buurt. Drie procent speelruimte wordt de norm per buurt.

Werk & Armoede

Omkijken naar elkaar

Hoe kan het dat er in Amersfoort nog steeds mensen naar de voedselbank moeten? Waarom is de armoede in Amersfoort de afgelopen jaren gegroeid, in plaats van aangepakt? Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen een eerlijke kans krijgen?

De SP wil dat Amersfoort niet een stad voor enkelen maar voor iedereen is. Dit zijn de voorstellen van de SP. 

 • Alle huishoudens in Amersfoort behoren een besteedbaar inkomen te hebben dat minimaal voldoet aan de normen die het Nibud stelt voor noodzakelijk levensonderhoud, sociale participatie en overige uitgaven. Daarom verlagen wij de woonlasten, schaffen wij het eigen risico voor minima af en verdelen we de lokale belastingen eerlijk.
 • We voeren een minimapas in, naar voorbeeld van de U-pas in Utrecht. Inwoners met een inkomen tot en met 150% van het minimumloon krijgen een korting op sport- en cultuuractiviteiten, schoolkosten en andere noodzakelijke uitgaven. De ID-kaart en de Verklaring Omtrent Gedrag worden gratis voor houders van de minimapas.
 • We pakken armoede onder kinderen aan. We breiden de al bestaande regelingen voor kinderen en jongeren uit tot een maximaal kindpakket met ondersteuning voor (sport)kleding, voedsel, studiebegeleiding en -kosten, verjaardagen, cultuur en gratis schoolzwemmen.
 • Onderwijs- en baankansen van jongeren horen voorop te staan. Daarom zetten wij ons in voor leerwerktrajecten voor kwetsbare jongeren en geven persoonlijke aandacht aan vroegtijdig schoolverlaters om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Jongeren die dreigen af te glijden naar de criminaliteit worden actief opgezocht en begeleid om dit te voorkomen.
 • De snelste en meest blijvende weg uit de armoede is betaald werk waar je van kunt leven. We gaan duurzame investeringsprojecten opzetten waarmee werkloze mensen aan een baan geholpen kunnen worden en kwetsbare jongeren hun eerste werkervaring op kunnen doen.
 • Betaald werk gedaan door vrijwilligers keuren we af. Wie werkt hoort een fatsoenlijk loon te ontvangen. Daarom creëren we banen op plekken waar de gemeente nu nog te afhankelijk is van vrijwilligers. Hierbij geven we extra aandacht aan mensen met een beperking door ruimschoots te voldoen aan onze verplichtingen voor de realisatie van garantiebanen en beschut werk en te kiezen voor behoud van de Amfors als sociale werkplaats. De armoedeval bestrijden wij door de toegankelijkheid tot minima-regelingen te verruimen.
 • Iedereen heeft recht op respect en een waardig bestaan. Daarom geven we mensen met een uitkering meer regie over hun eigen re-integratietrajecten. We helpen ze actief om uit de armoede te komen, onder andere door reiskosten en kinderopvang te vergoeden wanneer dat de kans op het vinden van werk vergroot. We zoeken alle ruimte op om werken en ondernemen naast de uitkering mogelijk te maken zonder dat dit tot een nieuwe armoedeval leidt.
 • Er komt meer ruimte voor opleidingen en studie voor mensen met een uitkering daar waar dit hun kansen op duurzame uitstroom uit de uitkering vergroot. Zinloze re-integratietrajecten en de verplichte tegenprestatie schaffen we af en er wordt niet gewerkt onder het minimumloon.
 • Mensen die niet (meer) kunnen werken moeten niet lastig worden gevallen met onnodige regels en plichten. Voor oudere werknemers en mensen met een beperking of ziekte die geen eerlijke kans meer krijgen op de arbeidsmarkt schaffen we de sollicitatieplicht af. Wie toch graag wil werken blijft recht houden op ondersteuning hierbij en de gemeente blijft zich ook actief bezighouden met deze mensen om armoede en vereenzaming te voorkomen.
 • Schulden zijn een belangrijke oorzaak van armoede en verergeren de armoede. We zetten extra in op preventie, mede via de hierboven genoemde punten. Wie wel in de schulden komt moet actief geholpen worden door de gemeente om er zo snel mogelijk weer blijvend uit te komen. De gemeente gaat de schulden van de meest kwetsbare groepen overnemen om ze zo wat lucht te bieden.
 • Bewindvoerders die slecht presteren worden buitenspel gezet en instanties die onvoldoende meewerken aan schuldhulpverleningstrajecten worden daar publiekelijk op aangesproken.

Cultuur

Cultuur voor iedereen

Waarom zijn de afgelopen jaren zoveel Amersfoortse kunstenaars afgehaakt? Waarom zijn er niet genoeg oefenruimtes voor bandjes en expositieruimtes voor kunstenaars? Hoe kan het dat een groep als De WAR niet wordt gesteund maar wordt tegengewerkt?

Kunstenaars moeten worden ondersteund, cultuur moet voor iedereen betaalbaar zijn. Dit zijn de voorstellen van de SP.

 • Kunst en cultuur verrijken het leven. Juist daarom moeten kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn. Daarom moeten de Amersfoortse musea minstens twaalf dagen per jaar gratis toegankelijk zijn voor Amersfoorters. Via een stadspas krijgen minima korting op musical, opera, ballet en alle andere cultuuruitingen.
 • Cultuur krijgt in Amersfoort de ruimte. Er komt een plek waar Amersfoortse kunstenaars kunnen exposeren. Dit in combinatie met ruimte voor andere Amersfoortse/regionale cultuuruitingen zoals fotografie, theater en muziek. Ook dienen er voldoende betaalbare oefenruimtes voor beginnende bandjes te zijn.
 • FLUOR heeft zich bewezen als poppodium van Amersfoort. Haar toekomst stellen we dus veilig. De gemeente investeert daarom in het huidige poppodium FLUOR en ziet er op toe dat het geld goed besteed wordt. Feesten voor 16- en 17-jarigen worden op regelmatige basis door FLUOR georganiseerd.
 • Cultuur en culturele activiteiten horen ook in de wijk thuis. We steunen het wijkmuseum in het Soesterkwartier. In alle wijken wordt de wijkbibliotheek weer in ere hersteld, waar mogelijk in samenwerking met buurtcentra.
 • Vele Amersfoorters beoefenen hun hobby bij een muziek-, dans- of andere kunstvereniging. Deze verenigingen vervullen een belangrijke rol binnen de stad. Daarom investeren we in deze amateur-kunstverenigingen.
 • Festivals bevorderen de samenhang in de stad. Evenementen verdienen daarom ondersteuning van de gemeente. De festivals worden, daar waar mogelijk, over de stad verspreid, zodat niet alleen de lusten maar ook de lasten eerlijk worden verdeeld.
 • Op alle scholen moet aandacht zijn voor cultuur. De gemeente dient cultuureducatie te steunen en samenwerking te bevorderen tussen culturele instellingen, (jonge) kunstenaars en onderwijs.
 • De WAR is van grote waarde voor Amersfoort. De gemeente is verantwoordelijk voor de ontstane situatie bij De WAR en moet zorgen voor een nieuwe plek zodat deze waardevolle broedplaats behouden blijft.
 • Gemeentelijke monumenten en cultureel erfgoed moeten goed onderhouden worden door de gemeente. Bij langdurige leegstand moet er gezocht worden naar alternatieve bestemmingen. Op dit moment zijn veel historische panden in handen van Stadsherstel, deze historische panden in de binnenstad mogen niet verkocht worden aan de markt. Nationaal monument Kamp Amersfoort verdient ook steun van de gemeente.

Onderwijs

Onderwijs voor iedereen

Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen in goede schoolgebouwen onderwijs krijgen? Wat kan de gemeente doen om te zorgen dat leraren hun vak goed uit kunnen oefenen? Wat doen we om te zorgen dat onze kinderen veilig naar school kunnen gaan?

Onze kinderen verdienen het beste onderwijs in de beste gebouwen. Dit zijn de voorstellen van de SP.

 • De gemeente maakt werk van een conciërge op iedere basisschool. De conciërge kan taken uit handen nemen van de leraren die op dit moment gebukt gaan onder een hoge werkdruk, grote klassen en meer zorgleerlingen.
 • Een aantal schoolgebouwen is in Amersfoort niet goed onderhouden. We geven de schoolbesturen de mogelijkheden en de middelen om te zorgen dat elk kind in Amersfoort naar een goed en veilig schoolgebouw gaat. We evalueren na vier jaar of dit op schema ligt, anders grijpen we in. Blunders als met de Vosheuvelscholen en het Johan van Oldenbarneveltcollege mogen nooit meer voorkomen.
 • Een breed aanbod van beroepsopleidingen is voor Amersfoort van groot belang. De gemeente zoekt actief de samenwerking met de MBO-scholen om te zorgen dat het aanbod en de toegankelijkheid worden bevorderd.
 • Samen naar school is een voorwaarde voor goede integratie. Door middel van centrale aanmelding, zoals eerder in Nijmegen is ingevoerd, werken we aan gemengde scholen. Daarbij respecteren we de keuzevrijheid van ouders. Kinderen moeten zo veel mogelijk in de eigen wijk naar school kunnen gaan.
 • De gemeente helpt scholen bij het vergroenen van schoolpleinen. Klimmen op omgevallen bomen en je verschuilen achter de bosjes maakt spelen extra leuk. Daarnaast beschermt het ons tegen de toenemende hitte in de zomermaanden. Tegels eruit en groen erin is gezond voor de bodem en goed tegen wateroverlast.
 • De gemeente stelt doelstellingen en richtlijnen op om te komen tot voldoende stageplaatsen in onze stad. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en werkt samen en bemiddelt tussen instellingen binnen de stad zoals ziekenhuis, culturele instellingen en bedrijven om te komen tot een goed aanbod van stageplaatsen voor alle opleidingsniveaus.
 • Kinderen moeten veilig naar school kunnen. De omgeving van een middelbare school is een gebied waar de politie nogal eens moet optreden. Drugscriminaliteit en overlast in de buurt komen regelmatig voor. Om deze problemen te minimaliseren willen we met de politie en de scholen inzetten op preventie. Voorlichting en overleg moeten ervoor zorgen dat problemen vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt worden.
 • De verkeersveiligheid rond scholen moet op orde zijn. Een parkeerverbodzone is, in overleg met school en omwonenden een serieuze mogelijkheid. Als dit niet mogelijk is dienen verkeersdrempels en waarschuwingsborden geplaatst te worden.
 • De gemeente speelt een actieve rol bij het voorkomen van schooluitval. Er moet aandacht zijn voor persoonlijke begeleiding van vroegtijdige schoolverlaters en jongeren die veel spijbelen. De onderliggende problemen moeten samen met de jongere en school worden opgelost. Menselijkheid staat daarbij voorop.
 • Het busvervoer naar scholen voor speciaal onderwijs moet intact blijven en verbeterd worden. Busvervoer moet van hoogwaardig niveau zijn: betrouwbaar en betaalbaar
 • Hoger Beroeps Onderwijs gaan we een steviger plaats geven in de stad. In overleg met Hogeschool Utrecht zetten we in op meer opleidingsplaatsen in Amersfoort.

Groen & duurzaam

Een groene en gezonde stad voor iedereen

Waarom verdwijnen er nog steeds bomen uit onze stad? Hoe kan het dat er nog steeds gif wordt gebruikt in Amersfoort? Waarom blijft natuur het ondergeschoven kindje in Amersfoort?

Een groene stad is niet alleen essentieel voor de leefbaarheid, maar ook een wapen tegen klimaatverandering. Dit zijn de voorstellen van de SP voor een groene en gezonde stad. 

 • Het aantal bomen in Amersfoort moet weer gaan toenemen in plaats van afnemen. Waar het huidige stadsbestuur vaak als eerste kiest voor de kap van bomen wordt dat de allerlaatste optie. Bomen zijn niet alleen decoratief maar ook essentieel voor een gezonde leefomgeving en bittere noodzaak om gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Worden bomen toch gekapt dan laten we niet de boomstronken staan maar kiezen we voor herplanting van bomen. We blijven af van de groenstroken, met name in die wijken waar ze met opzet aangelegd zijn, omdat er weinig stedelijk groen is, zoals in het Soesterkwartier.
 • Samen met inwoners en deskundigen werd afgelopen periode de Groenvisie ontwikkeld. Een ambitieus plan om onze stad groener te maken. De Groenvisie dient de komende jaren uitgevoerd te worden.
 • We geven inwoners de gelegenheid om het groen en de ruimte rond de bomen zelf te beheren, daar waar dat mogelijk en verantwoord is. De veiligheid van de straat wordt door de gemeente in de gaten gehouden.
 • Amersfoort wordt een gifvrije gemeente. Het gebruik van bijengif (neonicotinoïden) is dankzij inzet van de SP gestopt. Gebruik van Roundup (glyfosaat) werd ook dankzij de SP gestopt. Helaas gebruikt de gemeente bij de bestrijding van de Japanse duizendknoop nu weer dit middel. We stoppen het gebruik van Roundup omdat het dodelijk is voor planten, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren.
 • We gaan over op een nieuwe visie op exoten, planten en dieren die hier nooit eerder hebben geleefd. Het bestrijden van invasieve exoten (zoals de Japanse duizendknoop) kost veel geld en vernietigt veel natuur. We ontwikkelen een natuurvriendelijke beheervorm.
 • We bereiden ons voor op het veranderende klimaat. Nu al zien we grote hoeveelheden regen in korte tijd en langere perioden van droogte. Daar wapenen we ons tegen. We moeten het water veel meer direct in de grond laten vloeien in plaats van afvoeren. Bomen en planten verdwijnen nu in de stad, maar er moet juist veel meer groen bij om hittestress te voorkomen. We gaan inwoners oproepen tegels in hun tuin te vervangen door groen. De gemeente gaat hierbij zelf het goede voorbeeld geven.
 • We zetten in op een CO2-neutrale stad in 2030. Daarom maken we versneld werk van het verduurzamen van sociale woningen en krijgt het openbaar vervoer voorrang. Daarnaast plaatsen we windmolens – voorwaarde daarbij is draagvlak van de omwonenden. Plaatsen van zonnepanelen op daken stimuleren we. We staan geen zonnevelden toe in gebieden als Over de Laak omdat dit grote schade aan de natuur toebrengt.
 • Asbest moet verwijderd worden. De gemeente geeft op korte termijn een volledig beeld van aanwezigheid en mate van gevaarlijkheid in alle openbare gebouwen en sociale huurwoningen in Amersfoort. Met alle betrokken partijen wordt een asbestverwijderingsplan gemaakt.
 • Omgekeerd inzamelen (het vooraf scheiden van het afval, waarbij het restafval naar een centrale container moet worden gebracht in plaats van het plastic en glas) steunen we mits dit niet tot hogere kosten voor bewoners leidt. Voor mensen die slecht ter been zijn komt een oplossing. Voor particulieren blijft het mogelijk om zonder extra kosten grofvuil af te laten halen.
 • De gezondheid van de inwoners van Amersfoort behoort voorop te staan. Fijnstofnormen worden niet voldoende gehandhaafd. Beoordelingen geschieden te veel op basis van (verouderde) modellen, in plaats van op werkelijke metingen. We stimuleren het gebruik van fiets en openbaar vervoer.

Verkeer

Bereikbaar en betaalbaar vervoer voor iedereen

Waarom zijn er tientallen miljoenen geïnvesteerd in zinloos asfalt? Waarom betalen bewoners de rekening voor falend parkeerbeleid? Hoe kan het dat de kwaliteit van het openbaar vervoer blijft verslechteren?

De SP wil een bereikbare en betaalbare stad. Dit zijn de voorstellen van de SP. 

 • De afgelopen jaren koos het stadsbestuur telkens voor geldverslindende prestigeprojecten die uiteindelijk geen oplossing bleken. De Rotonde Nieuwe Poort moet met gevaar voor eigen leven worden overgestoken. De Kersenbaan heeft problemen verplaatst naar het Julianaplein. Samen met de stad ontwikkelen we een nieuwe verkeersvisie waarbij het openbaar vervoer en de fiets ruim baan krijgen.
 • Het centrum slibt dicht. We kiezen voor een autoluw stadscentrum. We bekijken ontwikkelingen als de Nieuwe Poort, het stationsgebied en de Kersenbaan/Leusderweg in onderlinge samenhang. Het Wagenwerkplaats terrein krijgt goede fiets- en busontsluitingen. We kiezen rondom het centrum voor minder verdichting en hoogbouw en staan geen verkeersaanzuigende ontwikkelingen toe op locaties die dat niet aankunnen.
 • Leefbaarheid maken we niet ondergeschikt aan de auto. Nu nog stoppen met de Westelijke Rondweg kan niet zonder financiële verliezen voor de gemeente, maar voorkomt wel een enorme aanslag op de natuur in het gebied. Daarom leggen we de keuze om te stoppen met de aanleg van de Westelijke Ontsluiting voor aan de bevolking via een referendum.
 • Elke wijk en dorpskern in Amersfoort is zeven dagen per week bereikbaar met de bus. Het Soesterkwartier behoudt haar zondagslijn en er komen weer lijnen tussen Nieuwland en Hoogland en Kattenbroek en station Schothorst. We maken geen gebruik van vrijwilligersvervoer maar kiezen voor volwaardige lijndiensten en behoud van werkgelegenheid in het busvervoer.
 • We stellen ons hard op tegenover Syntus en de Provincie en staan niet toe dat het busvervoer in Amersfoort nog verder ondermijnd wordt. We experimenteren met lagere ritprijzen en gratis busvervoer om zo meer mensen in de bus en uit de auto te krijgen. We zien er op toe dat Syntus zorgt dat de bussen voor mensen met een beperking ook zonder problemen toegankelijk zijn, dat klachten correct afgehandeld worden en dat chauffeurs niet langer opgejaagd worden met strakke ritschema’s, zodat zij de service kunnen leveren die de reiziger van hen mag verwachten.
 • We voeren het mede dankzij de SP ingevoerde fietsplan versneld uit. We stimuleren woon-werkverkeer op de (elektrische) fiets om zo het dichtslibben van Amersfoortse wegen in de spits terug te dringen en versterken de fietsverbindingen die hiervoor nodig zijn. We zorgen voor veilige fietsverbindingen voor scholieren en geven op deze routes de fiets voorrang boven het autoverkeer. Onveilige kruispunten en oversteekplekken pakken we aan. Dit doen we ook in de binnenstad. Hier wordt meer ruimte gemaakt voor fietser en voetganger en het bezoek aan de binnenstad per auto wordt ontmoedigd.
 • We voeren een parkeerbeleid in dat dienstbaar is aan de bewoners. Bewoners rondom het centrum krijgen de eerste parkeervergunning gratis. De draagvlakmeting voor het vergunningparkeren wordt opnieuw ingevoerd en er komt geen betaald parkeren in vergunningsgebieden.
 • Parkeernormen drijven de kosten van nieuwe sociale woningbouw onnodig op en dwingen huurders om een parkeerplaats te huren die ze vaak helemaal niet nodig hebben. We verlagen deze parkeernormen voor woningcorporaties in ruil voor lagere huren en we gaan experimenteren met bouwen voor mensen die bewust geen auto hebben om zo het autogebruik verder terug te dringen.
 • In oude stadswijken, waar veel parkeeroverlast is, gaan we experimenteren met betaalbare deelauto’s om het aantal auto’s in de wijk terug te dringen. Samen met het bedrijfsleven stimuleren we het delen van parkeerruimte op eigen bedrijfsterrein om zo de parkeeroverlast veroorzaakt door woon-werkverkeer tegen te gaan.
 • We maken ons bij het Rijk hard voor een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur op de A1 en vergroten de veiligheid op wijkontsluitingswegen met een verblijfsfunctie door vaker te kiezen voor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Sport

Sport voor iedereen

Krijgen de verenigingen wel de ondersteuning die ze verdienen? Wordt al het sportgeld wel goed besteed? Hoe voorkomen we dat de Amerena een bodemloze put wordt?

Iedereen moet kunnen sporten in onze stad. Dit zijn de voorstellen van de SP. 

 • De Amerena is nog steeds niet open. Het risico dat dit project een bodemloze put wordt is aanzienlijk. Eventuele tekorten mogen niet afgewenteld worden op de verenigingen of individuele sporters via torenhoge tarieven of toegangsprijzen. In daluren mogen alle Amersfoorters tegen gereduceerd tarief zwemmen.
 • Het Bosbad is het enige openluchtbad in Amersfoort. Dit zwembad blijft hoe dan ook behouden. Het aantal bezoekers tijdens het seizoen mag geen maatstaf zijn voor wel of geen steun van de gemeente. Met de SRO worden goede afspraken gemaakt zodat onderhoud en openstelling gewaarborgd blijft. De gemeente zet alles op alles om te zorgen dat het Henschotermeer gratis toegankelijk blijft.
 • We zorgen ervoor dat ieder kind dat de basisschool verlaat in het bezit kan zijn van minimaal zwemdiploma A en B. Daarom wordt in Amersfoort het schoolzwemmen opnieuw ingevoerd. De gemeente neemt daarin het initiatief.
 • Sporten is gezond en moet dat blijven. Op het moment dat wordt vastgesteld dat een kunstgrasveld een risico voor de gezondheid oplevert, wordt die zo snel mogelijk vervangen.
 • Om bewegen onder jongeren te stimuleren voeren we een sportstrippenkaart in voor jongeren tussen de 12 en 19 jaar. Via deze strippenkaart kunnen jongeren gratis proeflessen volgen bij elke Amersfoortse sportclub.
 • Sportverenigingen kunnen een belangrijke functie hebben in de wijk. Verenigingen krijgen voldoende ondersteuning van de gemeente om door te groeien naar een vereniging die ook (sport) activiteiten aan kan bieden voor zowel leden als ongebonden sporters en voor bewoners van de wijk.
 • Vrijwilligers zijn onmisbaar om een sportvereniging draaiende te houden. Voor veel verenigingen wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Tegelijkertijd wordt er meer van hen gevraagd. Verenigingen verdienen alle steun, onder meer door het Subsidie Technisch Kader uit te breiden. Besturen van verenigingen worden ondersteund, onder meer door bijscholingen.
 • Sport en bewegen in de openbare ruimte stimuleren we. Bij (her)inrichting van wijken houden we rekening met de ontwikkeling van wandel-, fiets- en beweegroutes, en geven we ruimte voor urban sports als freerunnen, boarden en skaten.
 • Beweegsportcoaches zijn van grote waarde als schakel tussen sport en welzijn. Door deze professionals zijn verenigingen beter in staat hun reguliere activiteiten uit te voeren en ook uitvoering te geven aan hun maatschappelijke functie.
 • Het bosrijke en recreatieve karakter van onze parken moet behouden blijven. In de natuurgebieden rondom Amersfoort moet recreatief gebruik door alle doelgroepen mogelijk blijven, met behoud van delen waar dit omwille van natuurbescherming niet is toegestaan. In de gebieden moet sportief gebruik gefaciliteerd worden, dus ook ruimte gemaakt worden voor de sterk groeiende groep ongebonden sporters, zoals mountainbikers, joggers en wandelaars.
 • Sportevenementen zijn van grote maatschappelijke betekenis en verbeteren de samenhang in de stad. Grote sportevenementen waaraan veel Amersfoorters deelnemen, zoals de jaarlijkse marathon, verdienen (financiële) steun van de gemeente.

Bestuur

Bestuur voor iedereen

Hoe kan het dat zoveel Amersfoorters zich niet serieus genomen voelen? Hoe kan het dat er zoveel geld wordt uitgegeven aan een peperduur stadhuis terwijl mensen vragen om goede zorg? Hoe kan het dat er een peperdure rondweg wordt aangelegd terwijl het overgrote deel van de mensen daar niet op zit te wachten? Hoe kan het dat het stadsbestuur kiest voor megalomane projecten, maar niet voor mensen?

Dit zijn onze voorstellen voor een bestuur voor iedereen.

 • Amersfoorters moeten er op kunnen rekenen dat het stadsbestuur aan hun kant staat. Beleid wordt alleen gemaakt in samenspraak met de mensen om wie het gaat. Daarom versterken we de zeggenschap van de mensen. Inspraakprocedures zijn er niet voor de sier. Nu hebben bewoners te vaak (terecht) het gevoel dat het besluit al genomen is.
 • De kiezer moet de mogelijkheid hebben om aan de noodrem te trekken. Daarom wijzen we bewoners actief op de mogelijkheid om een referendum te organiseren bij ingrijpende wijzigingen. Daarnaast maken we een referendum op wijkniveau mogelijk.
 • Het afgelopen gemeentebestuur heeft gekozen voor een geldverslindende renovatie van het stadhuis. We zetten alles op alles om de kosten terug te brengen en de renovatie sober en doelmatig te doen.
 • We gaan zuinig om met gemeenschapsgeld. We beperken de inhuur van externen tot het uiterste en hanteren daarbij de Roemernorm van maximaal tien procent. Deze externen krijgen zeker niet meer betaald dan een wethouder. Wethouders gaan sober om met gemeenschapsgeld en gebruik van dienstauto’s. Dienstreizen naar het buitenland dienen gemotiveerd voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.
 • Besloten vergaderingen en vertrouwelijke informatie zijn een gevaar voor de democratie. Alleen bij hoge uitzondering mag voor geheimhouding gekozen worden.
 • Burgerinitiatieven moeten worden gestimuleerd, niet worden tegengewerkt. De WAR en Huis van Bartels zijn recente voorbeelden waar de gemeente totaal de mist in is gegaan. Burgerinitiatieven kunnen een hele mooie aanvulling zijn in onze stad. De gemeente mag burgerinitiatieven niet misbruiken door gemeentelijke taken aan de initiatiefnemers uit te besteden.
 • Inwoners van Amersfoort worden met respect behandeld en worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. Onnodige formulieren worden afgeschaft. Dienstverlening en informatie blijft ook aan het loket op goed niveau.
 • Politici behoren te weten wat er speelt in de stad. Daarom dienen wethouders minstens twee keer per maand een spreekuur te houden of bij mensen aan te bellen in wisselende wijken.
 • Het buurtbudget is een belangrijk middel om de samenhang in de wijk te versterken. De mogelijkheden voor het buurtbudget worden verruimd en bewoners worden actief op de hoogte gesteld van het bestaan.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers zijn van cruciaal belang voor onze stad. Zij worden ondersteund en in het zonnetje gezet. Taken die door de gemeente gedaan horen te worden, worden niet afgewenteld op mantelzorgers of vrijwilligers.
 • De gemeente loopt voorop bij het bestrijden van discriminatie op de werkvloer en in de stad. De gemeente geeft in elk geval zelf het goede voorbeeld en maakt actief werk van het komen tot een diverse organisatie.

Veiligheid

Veiligheid voor iedereen

Hoe zorgen we ervoor dat de veiligheid in Amersfoort wordt vergroot? Hoe voorkomen we criminaliteit en pakken we criminelen hard aan?

Een leefbare stad is een veilige stad. Dit zijn de voorstellen van de SP.

 • De zorg voor een veilige stad en de aanpak van criminaliteit is een kerntaak van de overheid. Daarom gaat de gemeente inzetten op voldoende politieagenten in de buurt. Er wordt alles op alles gezet om de bureaucratie te verminderen en ervoor te zorgen dat de agenten zoveel mogelijk op straat zijn.
 • Hulpverleners werken in dienst van de samenleving. Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel en moet hard worden aangepakt. Mensen die zich schuldig maken aan dit geweld worden door de gemeente opgezocht en voor langere tijd gevolgd.
 • Inbraken hebben grote impact op het leven van mensen, inbraakpreventie is dan ook van groot belang. Samen met politie, bewoners en woningcorporaties werken we aan een effectieve aanpak om het aantal inbraken terug te dringen.
 • Preventie is van wezenlijk belang ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit en vandalisme. Ouders worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen. In buurten waar veel overlast is worden gekwalificeerde straatcoaches ingeschakeld. In de wijken zijn voldoende voorzieningen aanwezig voor jongeren, zoals buurthuizen en hangplekken, om overlast in de buurt te voorkomen.
 • Team Handhaving en Toezicht heeft een belangrijke taak in de stad. Zij worden in staat gesteld om hun werk goed te doen. Tegelijkertijd moet het onderscheid met de politie duidelijk blijven. We creëren geen eigen gemeentepolitie.
 • Cameratoezicht kan nooit vervanging zijn van direct toezicht, maar kan bijdragen aan een veilig gevoel. We zijn niet principieel tegen het plaatsen van camera’s die hufterproof zijn als het de pakkans van mensen met slechte bedoelingen vergroot.
 • Door de bezuinigingen op de brandweer zijn de werkomstandigheden verslechterd en haken veel vrijwillige brandweerlieden af. De gemeente zet in op goede ondersteuning van de brandweer, goede arbeidsvoorwaarden en het behoud van vrijwillige brandweerlieden.
 • Elke wijk dient voorzien te zijn van goede straatverlichting en de stoep moet, ongeacht het jaargetijde, goed begaanbaar zijn. In de winter moet de gemeente aan effectieve gladheidsbestrijding doen.
 • Het huidige coffeeshopbeleid faalt. Omwonenden van huidige coffeeshops ervaren grote overlast. Er is ook een tekort aan coffeeshops, daarom worden de huidige vestigingscriteria versoepeld. Tegelijkertijd moet er gezorgd worden voor voldoende draagvlak in de buurt.

Download als PDF

Download hier ons verkiezingsprogramma als pdf:

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website