h

SP vraagt aandacht voor gevaar asbest

21 januari 2011

SP vraagt aandacht voor gevaar asbest

De SP-fractie heeft voor dinsdag 25 januari een interpellatiedebat de gemeenteraad aangevraagd over "asbestgevaar in Amersfoort". De directe aanleiding is de uitzending van Zembla van afgelopen zaterdag 15 januari, waarin een zeer verontrustend beeld geschetst wordt van het asbestbeheer in Nederland. Ook wordt duidelijk dat de gevaren van asbest groter blijken te zijn dan lange tijd is aangenomen. Met name de gang van zaken rondom de asbest daken in Jeruzalem komt uitgebreid aan de orde. Het beeld tekent zich af dat bewoners onnodig, gedurende een lange tijd, aan gevaar zijn blootgesteld. De Alliantie was nalatig en de rol van de gemeente, op z'n zachts gezegd, vaag.

Bewoners maken zich terecht zorgen over hun gezondheid en die van hun kinderen. Daarom de SP nu een interpellatie over dit onderwerp. De SP is al geruime tijd bij dit probleem betrokken (zie bijlagen) en Geert Groeneveld heeft afgelopen zomer mondelinge vragen gesteld. Bets Beltman, onze fractievoorzitter, zal dinsdag als woordvoerder optreden.

Zembla-uitzending van 15 januari

Het interpellatieverzoek

Amersfoort, 20 januari 2011
Onderwerp: Asbestgevaar en asbestbeleid in Amersfoort

Toelichting: De uitzending van Zembla d.d. 15 januari j.l. heeft veel Amersfoorters ernstig verontrust. Zij zijn gedurende een lange tijd blootgesteld aan de gevaren van asbest. De aangehaalde omstandigheden in Jeruzalem hebben bewoners en hun kinderen in onzekerheid gebracht omtrent hun gezondheid. Ook in andere woningen in deze stad zit asbest. In een aantal gevallen zijn bewoners op de hoogte, maar mogelijk niet in alle gevallen. De gemeente Amersfoort kan zich niet veroorloven deze problematiek op de lange baan te schuiven. Inwoners zijn nu ongerust en daarom moeten College èn volksvertegenwoordiging nu handelend optreden, vastberadenheid en betrokkenheid tonen en vooral perspectief bieden. Indieners verzoeken dan ook dringend deze interpellatie in de raadszitting van 25 januari a.s. toe te staan.

Aan de voorzitter van de raad.

De volgende vragen zijn onderwerp van interpellatie:
1.De SP neemt aan dat het College op de hoogte is van de asbestproblematiek in Jeruzalem.
Welke rol heeft het College tot nu toe gespeeld inzake asbestproblematiek (in het algemeen) in Amersfoort?
Bij de beantwoording hiervan graag ingaan op:
- hoe ziet/zag de gemeente haar verantwoordelijkheid als het gaat om het beschermen van haar inwoners (inhoudelijk)
- hoe actief / afwachtend wil /wilde het college hierin zijn (houding)
- indien actief: wanneer en op welke wijze is Bouw en Woningtoezicht betrokken geweest –
- Indien het College in deze geen rol voor zichzelf ziet/zag weggelegd, waarom niet?

2. In de uitzending van “Zembla” van 15 januari j.l. geeft de Alliantie aan dat het besluit in 2008 om de daken te impregneren is genomen in overleg met de gemeente. Dit besluit wordt in de uitzending omschreven als “experiment”. Dit experiment –als oplossing voor het gezondheidsrisico dat bewoners lopen - blijkt mislukt en de daken moeten alsnog vervangen worden. Is het College, met de kennis van nu, van mening dat dit een juist besluit geweest is en welke inhoudelijke rol heeft de gemeente exact gespeeld in dit specifieke geval?
Bij de beantwoording inzake deze specifieke problematiek ook graag aandacht voor de hierboven genoemde aandachtspunten.

3 In genoemde uitzending erkent de Alliantie dat de bewoners van Jeruzalem in de periode tussen eind 2009 (in feite 2008) en half 2010 niet bij de besluitvorming aangaande de problematiek rondom de asbest daken betrokken zijn geweest.
- Vindt het College dat de Alliantie in deze nalatig is geweest
- zo ja, welke maatregelen overweegt het College richting Alliantie.
- zo ja, welke afspraken voor de toekomst overweegt het College richting Corporaties
- Zo niet, waarom niet?

4. Erkent het College dat, gezien met name het door de deskundigen T. Witteman (asbestonderzoeker), R. Ruers (advocaat asbestslachtoffers), A. Burdorf (adviseur gezondheidsraad) en H. Onderstal (deskundige platform asbestverwijdering) gestelde in genoemde uitzending van Zembla, de asbestproblematiek ernstiger blijkt dan tot dusver is verondersteld ?
- Erkent het College, dat vanaf nu een stringenter beleid gevoerd moet worden ter zake van opsporing, handhaving en – indien nodig - verwijdering in het belang van de volksgezondheid?
- Erkent het College het belang van goede voorlichting en overleg met betrokken bewoners/instellingen

5. Bij Flehite is er na de asbestvondst in het museum onder het personeel een nulmeting verricht om de toenmalige situatie (qua gezondheid) af te kunnen zetten tegen de toekomstige
- Wil het College ook een dergelijk onderzoek onder de bewoners van de woningen in Jeruzalem opzetten?
- Zo nee, waarom niet?

6. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de asbestverwijdering in de Amersfoortse openbare gebouwen? (zie in bijlage vragen SP nr. 29 d.d. 24 februari 2006/WSO 2016193)

7. Onlangs heeft Portaal bij woningen in de Kruiskamp een brief verstuurd (zie bijlage met dank aan de PvdA) met daarbij gevoegd een sticker om in de meterkast te hangen met de tekst: Deze woning bevat asbest op de volgende locatie (dan met name genoemd) in de woning.
Een eerste stap, maar is het college het met de SP eens, dat de belangrijkste vragen onder bewoners onbeantwoord blijven en daardoor een stap is, die juist grotere onrust veroorzaakt?
– met name over wie de verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van asbest blijft houden,
– wie controleert periodiek de staat van het aanwezige asbest


Het college wordt verzocht deze vragen tijdens de interpellatie te beantwoorden.

Bets Beltman,
Fractievoorzitter SPadfg

deel 2 asbestdaken
deel 1 asbestdaken
beantwoording SP-raadsvragen

U bent hier